🔸دو دستگاه رادیولوژی دیجیتال برای شبکه درمان شهرستانهای قائنات و فردوس تامین و تحویل شد.
🔸رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: ارزش این دستگاه ها هر کدام ۳.۵ میلیارد تومان است که به شهرستان‌های قاینات و فردوس تحویل داده شده است.
🔸موسوی میرزایی افزود: با نصب این دستگاه ها کیفیت تصویر و سرعت تصویربرداری افزایش می یابد و خدمات بهداشتی و درمانی در این شهرستان‌ها ارتقا خواهد یافت.
🔸وی گفت: همچنین تا یکی دو هفته دیگر یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال نیز به شهرستان سرایان تحویل داده می‌شود.
🔸رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: تجهیزات سایر شهرستانها نیز به مرور تامین و تحویل داده خواهد شد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور