#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

جناب آقای فرخنده انتخاب شما را به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تبریک عرض می کنیم و امید است این انتخاب نوید بخش پویایی و تغییر به نفع مردم و جامعه هدف باشد