🔸۵۰ چاه غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها تا پایان سال در خراسان جنوبی مسدود می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: از جمله چالش‌های مهم در حوزه منابع آبی، تصرفات غیر قانونی در حریم و بستر رودخانه‌ها و حفر چاه‌ها و برداشت‌های غیر مجاز آب است.

وحدانی نیا با اشاره به اینکه ۲۵۷ چاه غیر مجاز در سطح استان وجود دارد، افزود: از این تعداد ۶۱ چاه در حریم و بستر رودخانه‌های استان هستند.

وی گفت: از مردم درخواست می کنیم که در مصرف آب صرفه جویی لازم را داشته باشند و کشاورزان حتما مدیریت مصرف آب را در بخش کشاورزی در دستور کار قرار دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین از شورا‌ها و دهیاران در روستا خواست هرگونه حفر چاه غیر مجاز، تصرف در حریم وبستر رودخانه‌ها را گزارش دهند.
وحدانی نیا گفت: سامانه سجام آماده دریافت هر گونه حفر چاه و دخل تصرف در حریم وبستر رودخانه است و در صورت مشاهده مردم می توانند گزارش دهند تا از طریق دستگاه مسئول پیگیری شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: در کشور ۸۵ میلیارد متر مکعب در سال از منابع آبی برداشت می شود که در استان ما کمتر از یک میلیارد متر مکعب است.

پور جعفر  افزود: در خراسان جنوبی چاه غیر مجازی که از طریق دستگاه حفر شده باشد وجود ندارد و چاه‌های موجود غیر مجاز توسط خود افراد حفر شده است.

وی گفت: با نصب کنتور هوشمند در چاه‌های کشاورزی، در سال گذشته ۱۳۰ میلیون متر مکعب صرفه جویی آب در استان داشته ایم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی افزود: ۱۶ اکیپ گشت بازرسی در سطح استان چاه‌ها را  بازدید می کنند.

پور جعفر گفت: در سال گذشته حدود ۶۰ کیلومتر از حریم و بستر رودخانه در استان رفع تصرف شده است