اقای وزیر کشور و آقای رییس جمهور و دست های پشت پرده جابجایی معتمدیان استاندار خراسان جنوبی تاریخ ظلم شما را بر مردم خراسان جنوبی قضاوت خواهد کرد

با جا به جایی معتمدیان از خراسان جنوبی:

آقای رییس جمهور نگذارید قطار توسعه خراسان جنوبی از ریل خارج شود

حضور جمع کثیری از معتمدین و کسبه شهر در استانداری در خصوص ممانعت از جا به جایی مهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی

شعار های مبنی بر اینکه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است خطاب رییس جمهور و وزیر کشور در دست دارند.
یکی دیگر از شعارهای قابل توجه در این این تجمع تذکر مردم استان به رییس جمهور مبنی بر اینکه اگر معتمدیان به استان دیگر انتقال یابد مردم نسبت به دولت محترم تدبیر و امید بی اعتنا میشوند

آقای رییس جمهور نگذارید قطار توسعه خراسان جنوبی از ریل خارج شود