#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

بی خیال و غافل نشوید! ما هنوز در مرحله مدیریت بیماری هستیم، نه مهارِ آن.

🔸اپیدمی مثل مسابقه کشتی است، در آخرین لحظه که گمان می کنید با امتیاز برنده می شوید، با کوچکترین غفلت می تواند حریف را ضربه فنی کند!

🎥دکتر نمکی: کاهش مراجعات نباید ما را دچار غفلت یا غرور کند.