#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: کمیسیون‌های رفع تداخلات در این مدت برگزار شده و توانسته برای ۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان رفع تداخلات را انجام و بیش ‌از هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان موفق به اخذ سند شوند.

مهدی جعفری، به رسانه‌های گروهی گفت: مأموریت‌های وزرات جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم در پنج محور مطرح شده که سازمان جهاد کشاورزی استان در این حوزه‌ها اقدامات شایسته‌ای انجام داده است.

، وی با اشاره به قرارگاه صدور سند اراضی کشاورزی در استان، تصریح کرد: در ۴۰ سال گذشته سه درصد اراضی کشاورزی استان از مجموع ۱۴ هزار از۴۸۲ هزار هکتار سنددار شده بود، اما برنامه وارزت جهاد کشاورزی در پایان چهار ساله دولت سیزدهم این بوده تا در تمامی اراضی کشاورزی سنددار بتوانیم جشن سنددار شدن را بگیریم.

وی ادامه داد: کمیسیون‌های رفع تداخلات در این مدت برگزار شده و توانسته برای ۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان رفع تداخلات را انجام و بیش ‌از هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان موفق به اخذ سند شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه بستری فراهم شده تا در پلاک‌های مشمول که اختلافات وجود دارد در کمیسیون مربوطه به نفع مردم اقدام تا دغدغه مردم در این حوزه کاسته شود، افزود: در مورد کاداستر اراضی ملی میزان ۹۸ درصد اراضی ملی کاداست در خراسان‌جنوبی به نام دولت صادر شده و خراسان‌جنوبی در این حوزه جزء استان‌های پیشرو در کشور است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تغییر کاربری، رویکرد خود را مبنی بر پیشگیری گذاشته‌ایم تا هم بتوانیم از مال مردم صیانت کرده و هم در این حوزه نارضاتی نداشته باشیم، بیان کرد: در حوزه کمیسیون‌های واگذاری، تمام کمیسیون‌ها را به روز کرده تا مردم و سرمایه‌گذاران معطل نماند و در این حوزه دچار غفلت نشویم.