#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

ساده و روان هیچ خبری از استقبال از بهار در بیرجند مرکز استان نیست

آیا مسببان وضع موجود جوابگو یی خواهند کرد؟ یا در سایه سار!!! سیاست همچنان به برنامه ریزی می پردازند