?در شبانه روز گذشته بیرجند با ۲ درجه سردترین مرکز و قاین با صفر درجه به همراه سه ایستگاه دیگر سردترین شهر کشور بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور