معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در بازدید نماینده مردم بیرجند ،خوسف ودرمیان در مجلس از پروژهای بهداشتی درمانی خوسف گفت: نوسانات بازار وشیوع کرونا باعث تاخیر در بهره برداری این طرح شده که امیدواریم با تامین اعتبار نیمه اول سال آینده به بهره برسد.