مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به بهره‌مندی بیش از ۹۱ درصد واحدهای صنعتی خراسان جنوبی از سوخت پاک، اظهار کرد: ۱۷۳۵ واحد صنعتی در خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی بهره مندند.

محمود هاشمی، به رسانه‌های گروهی گفت: در حال حاضر گازرسانی به ۱۱۹ واحد صنعتی و تولیدی هم در دست اجرا است که با اتمام این طرح ها ، ضریب بهره مندی صنایع خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی به ۹۸ درصد افزایش خواهد یافت.

وی افزود: بهره مندی هرچه بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی استان از نعمت گاز طبیعی باعث افزایش تولید و کاهش آسیب‌های زیست محیطی می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی یادآورش د: شرکت گاز خراسان جنوبی در کنار گازرسانی به روستاها نگاه جدی به بهره مندی واحدهای صنعتی و تولیدی استان از این سوخت پاک و ارزان را دارد.