#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

چند نکته در مورد پارک خطی بند دره ۱ – متولی اولیه و اصلی ساخت به نظر می رسد دولت باشدچون سازمان همیاری اداره کل راهداری -میراث فرهنگی و.. در این محل هزینه کرده اند ۲ – شهرداری در تبلیغات هیچ اسمی از سازمان ها و ادارات نبرده است ۳ – بهره برداری ونگه داری به شهرداری رسیده است بر اساس دیدگاه و تفاهم استاندار وقت مهندس معتمدیان طراح و مغز متفکر این پروژه ۴ – اینگونه برخورد در پروژه ها میان بخشی ادارات ،نهادها و سازمان ها حس اعتماد و همیاری را از بین می برد و می بایست اسم تمام سازمان ها با کارکرد انها در بهره برداری قید می شد