معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: از فیلمسازان استان که دارای تولیدات جدید در سال ۹۹ هستند، حمایت می‌شود.

سید علی زمزم، امروز چهارشنبه ۲۰ اسفند به رسانه‌های گروهی اعلام کرد: فیلمسازانی مشمول این حمایت می‌شوند که تاکنون از این اداره کل یا انجمن سینمای جوانان حمایت مالی دریافت نکرده باشند.

وی با اشاره به اینکه فیلمسازان متقاضی باید فیلم خود را با یک درخواست تحویل انجمن سینما دهند، ادامه داد: انجمن پس از طی مراحل فنی و ثبت در کارتابل مربوطه و مشاوره کارشناسان تهران، رقم حمایت را پس از تولید به فیلم ساز اعطا خواهد کرد.

به گفته وی تمامی فیلمسازان سراسر استان ظرف مدت هفته پیش رو، تولیدات جدید خود را جهت بهره مندی از حمایت پس از تولید به این اداره کل و انجمن سینمای جوانان ارائه دهند.