#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

امروز بزرگداشت استاد بدیع الزمان فروزانفر برگزار می گردد .مردی که کم نظیر است . در خراسان جنوبی از دست این افراد زیاد هست افرادی همچون علامه فرزان،استاد سعیدی ،مشکات و ….. دیگرانی که در معاصر زیسته اند و یا قدما که می بایست برای نسل جوان معرفی شوند این افراد هویت فرهنگی و تاریخی این استان هستند و هر کدام وزرنه ای که ناشناخته مانده اند و در معرفی آنها غفلتی عظیم شده است

خراسان جنوبی مهد بزرگانی که تا کنون به درستی نه به مردم استان و نه به کشور معرفی شده اند