برگزیده شدن روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان جنوبی به عنوان روابط عمومی برتر استانی