معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: ارائه خدمات دارویی در ایام تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ به مردم توسط داروخانه ها انجام می شود.

“، دکتر زهرا کیانی از فعالیت داروخانه های استان در ایام تعطیلات نوروزی ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: تعدادی از داروخانه های استان علاوه بر داروخانه های شبانه روزی و به صورت کشیک در ایام تعطیلات نوروزی ۱۴۰۳ ارائه خدمات به مردم دارند.

لیست کشیک داروخانه های خراسان جنوبی در ایام تعطیلات نوروز۱۴۰۳

برای دریافت آدرس داروخانه ها اینجا کلیک نمایید

آدرس-داروخانه-های-کشیک-فروردین-۱۴۰۳

لیست داروخانه های کشیک استان خراسان جنوبیبیرجند
داروخانه دکتر فروتن تنهاجوادیه-بلوار شهید برگی-چهار واحد تجاری متوالی مسجدالحسین
جوادیه-پالک۸۵
داروخانه دکتر ناصری مهرشهر-خیابان حافظ غربی نبش حافظ۶۵۶۳۲۳۰۰۳۰۵
داروخانه ضیاییب یرجند-خیابان زکریای رازی بین۲و۴۵۶۳۲۳۱۷۵۶۶
دکتر احمدپوربیرجند-میدان آزادی-بلوار رجایی-بین رجایی۲و۴۵۶۳۲۳۱۱۰۱۵
دکتر باهری بیرجند-خ غفاری-ابتدای خیابان زکریای رازی۵۶۳۲۴۲۰۵۱۳
دکتر راستی بیرجند-خیابان آیت اهلل غفاری-غفاری۲۲۵۶۳۲۲۰۴۱۴۰
دکتر سلمانیب یرجند-خیابان شهید رجایی-نرسیده به رجایی۲۵۶۳۲۳۱۷۵۶۶
دکتر شمشیرگرانربیرجند-خیابان مدرس-نبش چهارراه دوم۵۶۳۲۴۵۹۲۵۵
دکتر علی نژادبیرجند-بلوار مسافر-میدان قائم-جنب میدان قائم۵۶۳۲۳۳۸۳۸۶
دکتر فرزادنیابیرجند-خیابان طالقانی-بین طالقانی۵و۳۵۶۳۲۲۳۹۱۹۳
دکتر محسنی ربیرجند-نبش رازی۴-ساختمانایران۵۶۳۲۰۶۲۰۸۲
دکتر شورابی  بیرجند-خیابان طالقانی-روبروی طالقانی۱۷-ساختمان نجال۵۶۳۲۲۱۲۸۲۹
دکترافتخاری بیرجند-معصومیه،بین صنعت و معدن۹و بیست متری شهاب-جنب نانوایی۵۶۳۲۲۳۹۹۱۵
شبانه روزی دکتر زنگویی بیرجند-خ طالقانی-روبرو بیمارستان امام رضا(ع)۵۶۳۲۲۲۸۸۸۳
داروخانه دکتر غالمی بیرجند-بلوار شعبانیه-حدفاصل بلوار نیروهوایی و شعبانیه۴۵۶۳۲۳۱۵۰۵۵
داروخانه دکتر حنفی بیرجند خیابان امامت حد فاصل میدان سیدالشهدا و امامت۳۹پالک۳۵۶۳۲۴۱۷۲۷۷
داروخانه دکتر شیما جعفریب یرجند خیابان غفاری بین غفاری۲۴و۲۶نبشجرجانی۵۶۳۲۳۴۷۷۲۹
داروخانه دکتر ناقصیبیرجند خیابان مدرس نبش مدرس۱۴۵۶۳۲۳۵۵۳۳۷
داروخانه دکتر فرازی نیابیرجند خیابان فردوسی روبروی بوستان سرو۵۶۳۲۴۵۷۳۲۲
داروخانه دکتر کیانی بیرجند خیابان معلم تقاطع خیابان۱۵خرداد۵۶۳۲۴۵۵۵۳۷
داروخانه دکتر آوان بیرجند خیابان طالقانی نبش طالقانی۱۸۵۶۳۲۲۳۴۰۵۴
داروخانه دکتر صولتی بیرجند میدان امام خمینی نبش خیابان صمدی۵۶۳۲۲۲۶۸۸۸
داروخانه دکتر عسکری میدان آزادی . نبش کوچه امین خدایی۵۶۳۲۳۱۷۳۴۱
داروخانه دکتر احمدی درمیان بیرجند خ شهید محالتی-حد فاصل خ توحید و استقالل پالک۲۲۷۵۶۳۲۰۴۰۴۹۶
داروخانه دکتر رمضانی خیابان مطهری، بین مطهری۲و۴۵۶۳۲۲۱۲۳۳۳
داروخانه دکتر جهان بین بیرجند-خیابان معلم-نبش معلم۵۰۵۶۳۲۰۴۹۰۱۷
داروخانه دکتر نصرابادی بیرجند-کارگران۲۱-مغازه دوم از سر نبش۵۶۳۲۳۱۱۰۹۹
داروخانه دکترموسوی کیابیرجند-مدرس۱۱-پالک۲۵۶۳۲۳۵۴۱۵۰
داروخانه دکتر مهرانفربیرجند-بلوار زکریای رازی-بعد از تقاطع پرستار و ظفر-پالک۳۵۶۳۲۴۶۹۱۵۰
داروخانه دکتر صحرا گردبیرجند-مدرس-خیابان شهید خلیل طهماسبی-پالک۴۷۵۶۳۲۴۶۳۳۰۵
نهبندان
داروخانه شبانه روزی دکتر عنانی بلوار امام خمینی-نبش بلوار دانشگاه-روبه روی بیمارستان شهید
آتشدست
۵۶۳۲۵۰۴۵۹۰
داروخانه دکتر شخم گربلوار امام رضا-ساختمان پزشکان سینوهه۵۶۳۲۶۲۰۲۹۰
داروخانه دکتر فرهنگیان نهبندان-بلوار دانشگاه-بین دانشگاه۲و۴۵۶۳۲۶۲۴۰۹۱
فردوس
بشرویه
دکتر ساالرصادقی ابتدای بلوار انقالب روبه روی مسجد جامع شهر۵۶۳۲۷۷۳۶۰۸
دکتر سلطان زاده بشرویه-خیابان امام خمینی جنوبی-جنب مسجد جامع۵۶۳۲۷۷۵۴۴۰
داروخانه دکتر محبتی بشرویه بلوار انقالب بین انقالب۲۵و۲۷پالک۲۶۳۵۶۳۲۷۸۴۱۴۲
زیرکوه
خوسف
درمیان
دکتر صالحی شهر اسدیه-خیابان امداد-روبروی اداره راه۵۶۳۲۱۲۴۲۳۲
داروخانه دکتر نقاش حسینیدرمیان. گزیک طبس مسینا پرستار۴۵۶۳۲۱۱۲۰۱۷
داروخانه دکتر یعقوبی درمیاناسدیه-خیابان امداد۵۶۳۲۱۲۱۲۵۶
طبس
داروخانه دکتر حسینی بلوار شهید مطهری ابتدای بلوار شهید باهنر جنب ساختمان
پزشکان امام رضا
۵۶۳۲۸۲۳۳۰۰
داروخانه دکتر مالک طبس-خیابان نواب صفوی-جنب ساختمان حکیم۵۶۳۲۸۳۴۸۵۸
دکترپوررفعتی فردوس-خیابان مطهری-روبروی بیمارستان شهید چمران۵۶۳۲۷۲۷۴۶۴
دکتر مجید مقربی شهر اسالمیه خ امام خمینی-چهارراه بامداد۵۶۳۲۷۴۴۶۱۳
داروخانه دکتر هدی حسینی پوربلوار شفا-خیابان دکتر اصغر معتمد رضایی یالک۱۱۵۶۳۲۷۳۲۰۷۳
دکتر الیاس پورحاجی آباد-خیابان رازی۵۶۳۲۵۰۴۵۹۰
دکتر سیروسی شهر حاجی آباد-بلوار امام رضا(ع)-جنب بیمارستان کوثر۵۶۳۲۵۱۷۲۵۳
دکتر راشدیخوسف-بلوار امام رضا (ع) نبش امام رضا۴۵۶۳۲۴۷۴۵۵۶
قاین
داروخانه دکتر حسین اشعریشهر قاین-خیابان شفا-روبروی درب بیمارستان شهدا
قاین
۵۶۳۲۴۹۷۱۰۸
داروخانه شبانه روزی دکتر صدیقیقاین خیابان امین زاده نبش امین زاده۳۵۶۳۲۵۲۲۲۱۰
سرایان
داروخانهشبانه روزی دکتر رمضانی
اکبری
سرایان-بلوار شفا روبه روی بیمارستان امام علی (ع)۵۶۳۲۸۸۰۷۷۷
سربیشه
داروخانه دکتر محدثه عباسیشهر مود-ابتدای بلوار امام حسین-نبش امام حسین۱۵۶۳۲۶۸۳۶۱۰
دکتر عافی سربیشه-خیابان مطهری بین مطهری۳و۵۵۶۳۲۶۶۲۲۷۰
دکترعطیه برآغوش سربیشه-بلوار امام علی (ع)-کوچه امام علی۱۵۶۳۲۶۶۴۰۰۴

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور