دهمین و یازدهمین جلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵) استان خراسان جنوبی در سال ۹۹ در صبح و ظهر به ریاست دکتر خوش خبر سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی وبا حضور مهندس داعی مدیر کل راه وشهرسازی استان( دبیر کمیسیون) و سایراعضا کمیسیون در محل استانداری خراسان جنوبی برگزار گردید .

🔻دراولین جلسه ۲۱دستور کار از شهرهای بشرویه ، گزیک،نهبندان،خوسف،اسلامیه،سرایان،قاین،حاجی آباد،اسفدن،نیمبلوک وخضری دشت بیاض ، بررسی اصلاح ضوابط طرح تفصیلی ویژه ،بررسی پیشنهادکاهش حدنصاب تفکیک مسکونی وبررسی ضوابط بافت تاریخی مطرح که مورد بررسی و اخذ نظرات اعضای کمیسیون قرار گرفت.

🔻در دومین جلسه هم ۸ دستور کار مربوط به شهر طبس ازجمله بررسی طرح تفکیکی،درخواست تغییر کاربری و افزایش تراکم و ..مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.