جلسه بررسی مشکلات متکدیان با حضور مدیر کل دفتر فرهنگی اجتماعی و مدیر کل اتباع بیگانه و دستگاههای اجرایی متولی امور متکدیان و کودکان کار تشکیل شد در این جلسه موضوع کودکان کار تبعه خارجی که بیشترین کودکان کار واقع در خیابان ها و چهاراهها می باشند مورد بحث و بررسی قرار گرفت