این روزها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به این نتیجه می رسید هر دولتی با هر تفکری برسرکار بیاید برخی از مدیران فعلی استان را باید به عنوان بایگانی چی در ادارات مشغول بکار کند مدیرانی که لفظ دکتر و مهندس را یدک می کشند و در حال ظلم کردن به مردم و نیروهای تحت امر خود در سیستم هستند. مدیرانی که فقط خودشان از خودشان راضی هستند و پشت پرده آنها و مردم مداری و خدمت برایشان معنی ندارد و یا دستاویزی شده است برای ماندن در پست فعلی . مدیرانی که عاجز از نگه داشتن نیروهای خود یا عاجز از جابجا کردن نیروهای تحت امر خود به خاطر مسایل سیاسی و اصحاب قدرت . این مدیران افت نظام هستند و که در بررسی ها مشخص می شود در حوزه های مختلف استان بخاطر برخورد های چند گانه ،رفیق بازی لج بازی ،ترس ، زیر دست معاونین بودن و ….. کار مردم و استان را قفل کردند این مدیران باید حذف گردند و هیچ مسولیتی به انها واگذار نگردد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور