همزمان با هفته حمایت از بیماران کلیوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با همراهی معاون درمان از بخش دیالیز در مرکز جامع درمان بیماری های خاص دانشگاه بازدید کرد.

، دکتر سید محمد موسوی میرزائی در بخشی از این بازدید، با اهداء شاخه گل به عیادت و دلجویی از بیماران دیالیزی و دیدار و گفتگو با کادر بخش دیالیز پرداخت و همچنین ضمن اینکه در جریان روند چگونگی ارائه خدمات به آنان و بررسی چالش‌ها و نارسایی‌های این بخش قرار گرفت، دستوراتی جهت بهبود کیفیت خدمات رسانی صادر کرد.
طبق گفته دکتر وجیه الله رئیسی، رئیس مرکز جامع درمان بیماری های خاص بخش دیالیز به صورت رایگان برای بیماران دیالیزی ارائه خدمت می کند،

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور