#خراسان_جنوبی_استان_پاک

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

با رعایت توصیه های بهداشتی و پزشکی یاریگرفرزندان این مرز و بوم درمیدان دفاع از سلامت کشور باشیم