گاهی در گذشته بخشداری بود که نمی‌دانست این روستا زیرمجموعه او است و اما امروز افتخار می کنیم که امید به ملت و مردم و جهان اسلام برگشته است و به کمک دولت بیش از ۲۰چمن مصنوعی افتتاح شده است.
مسئولان به هوش باشند که در گذشته دولت های مشهور لچکی ۲۰سال طول کشید و قول دادند و عمل نکردند اما امروز این زمین ها به کمک دولت کار و کرامت در حال واگذاری به مردم است.
قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) در حال انجام است، دوبانده شدن جاده بیرجند اسدیه اعتبار بگیرد.
نهضت آسفالت در روستاها در حال انجام است و بیشتر روستاها کوچه بدون آسفالت ندارند.
این افتخار دولت شماست و ادامه دهید.

هفته قبل در روستایی که سه خانوار دارد گاز رسانی شد و افتخار است برای دولت.
سلام جوانان و نوجوانان را به سخنگوی دولت برسانید که در آغاز اغتشاشات در بین دانشجویان بودند و درخواست داریم این روند در بین وزرا برای حضور بین دانش آموزان ادامه پیدا کند.
در خطه مرزی ایجاد نخواهیم داد خناثان بخواهند در صف دشمن جنایت کنند و ما اینجا ایستاده ایم.
در درمیان ۱۲۰ شهید شیعه و ۴۵ شهید اهل سنت داریم و شیعه و سنی با هم وصلت کارند و هر دو کنار هم هستیم.
اتحاد و انسجام و انقلاب را با خون و جانمان حفظ و دفاع خواهیم کرد و خیال دولت از مردم درمیان راحت باشد.
امید مردم برگشته است.
دولتمردان و وزرا به پروژه ها روزشمار قرار بدهند و دچار فرسایش نشود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور