تغییر ساعت کار ادارات در تابستان امسال، اوج بار مصرف برق را در خراسان جنوبی، ۲۰ درصد کاهش داد.

، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: با تغییر ساعت کار ادارات به

بازه ۶ تا ۱۳ در تابستان، روزانه حدود ۹ تا ۹.۵ مگاوات در مصرف برق استان صرفه جویی شد که این صرفه جویی، کاهش ۲۰ درصدی اوج بار مصرف برق (پیک بار) را در خراسان جنوبی سبب شد.

دادگر افزود: کاهش مصرف برق در خراسان جنوبی، با تغییر ساعت کار ادارت در تابستان، در برخی روز‌ها به ۱۳ مگاوات هم رسید.

وی با بیان اینکه در طرح کنترل مصرف برق ادارات، برق ۸۷۲ مشترک اداری استان با نصب تجهیزات، از راه دور کنترل می‌شود گفت: از نیمه خرداد بیش از ۴۰ گروه از بازرسان شرکت برق استان، ۴ هزار و ۳۰۰ مورد بازدید از ادارات داشته اند و با مشترکان پرمصرف برخورد کرده اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: مردم استان در تابسان امسال در طرح صرفه جویی مصرف برق همکاری خوبی داشته اند که در این خصوص، از میانگین کشوری که ۸۵ درصد است، جلوتر بوده ایم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور