🔹وضعیت کرونایی شهرستان درمیان به نارنجی تغییر رنگ داد.

🔹در آخرین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور شهرستان درمیان نارنجی رنگ است.

🔹بر اساس این نقشه همچنین ۵ شهرستان قائنات، فردوس، سرایان، نهبندان و خوسف زرد و ۵ شهرستان بیرجند، طبس، بشرویه، زیرکوه و سربیشه آبی هستند

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور