اولین کاروان اعزامی زائران خراسان جنوبی به سرزمین وحی امروز وارد فرودگاه بین المللی  شهید کاوه بیرجند شد .

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی  با اشاره به اینکهبازگشت اولین کاروان اعزامی زائران خراسان جنوبی به سرزمین وحی امروز  نخستین گروه از حجاج استان وارد فرودگاه بین المللی شهید کاوه شدند گفت: عملیات بازگشت حجاج خراسان جنوبی از ۱۶ تیر آغاز می‌شود و تا ۱۹ تیر ادامه دارد.

طهماسبی  افزود: در این چهار روز فرودگاه بیرجند میزبان ۹ پرواز هواپیمایی ایران ایر است.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور