بازدید وحضور دکتر روح الله ایردخواه نماینده استان تهران درمجلس یازدهم شورای اسلامی اهل بیرجند همچنین عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس -دکترای مدیریت تکنولوژی ازداتشگاه علامه طباطبایی از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند