بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از نمایشگاه صنایع دستی خراسان جنوبی در شهرستان طبس