بازدید سردار زهرایی رئیس بسیج سازندگی کشور از گروههای جهادی مستقر در روستاهای نوار مرزی شهرستان سربیشه