این عکس رهبر معظم انقلاب اسلامی نشانی از تمام بایدها نباید های که این روزها کرونایی باید رعایت شود