این روزها میدان شهدا بیرجند به نمادها شیطانی در محافل مجازی تشبیه شده است نظر شما چیست ؟