#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

این روزها در خراسان جنوبی دیده می شود که برخی مسولین پروتکل ها بهداشتی را در جلسات رعایت نمی کنند جالب است این موضوع شامل حال نمایندگان هم می شود، مردم می بینند این رفتار و کردار را و برایشان کرونا عادی میشود باید مسولان در هر رده ایی رعایت کنند نه اینکه در ادارات را ببندند جلوی ارباب رجوع را بگیرند یا کارمندشان صندلی در ورودی درب اتاق ها قرار دهند گویا افراط و و تفریط در سیستم اداری این استان نمی خواهد بر طرف شود