این یکی و دو روز می شود دید کوتوله های سیاسی و رسانه ای را که ناکامی خود را می خواهند با داغ کردن خبر رفتن استاندار خراسان جنوبی پوشش دهند و هر لحظه در گمانه زنی خود یکی را استاندار می کنند چند لحظه بعد او را در دایره بیمار فکری و تفکری خود عزل می کنند اینان نه به توسعه استان فکر می کنند نه به مردم این افراد به دنبال منافع حزبی و شخصی خود می باشند و خیلی از این افراد بازیچه سیاسیونی شده اند که منفعت طلب هستند باید این روزها هوشیار بود تا خودمان با سلام و صلوات مدیران محبوب را تقدیم دیگر استان ها نکینم