در این روزها باید برا همچی وابستگی داشته باشی د راین مملکت یکه کار ساده و یک فعالیت فرهنگی ساده ، یک فعالیت اقتصادی ساده . ………… این موضوع عمومیت پیدا کرده است ، روابط نهان و پنهان که بر وفق خوشایند دیگرانی باشد این روزها راهبر است و جالب است تا سطح وزارت خانه های هم این روابط پیش می رود حتی در حمایت های جزیی رسانه ای این روزها در کنار وضع بد معیشت و اقتصاد که همه به نوبه ای درگیر آن هستند. مواردی از این دست داغ به دلنشسته این روزها که عمر را بر باده است بیشتر می کند مدیران هم احساس می شود در خیلی از موارد خود را واداده اند و منویات گروه های خاص را پیگیری میکنند وا اسفاها به حال این روزه