#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

این روزها باید برای حفظ جان خود و دیگران از سفرهای غیر ضروری خوداری کنیم ،کرونا در کمین است