این تصویر به یادگار بماند برای مدیران،تا بدانند مدیریت کردن خدمت است و معتمدیان این معنا را درخراسان جنوبی نهادینه کرد