۹۸ درصد کلاس‌های درس خراسان جنوبی تاکنون به سامانه‌های استاندارد گرمایشی مجهز شده اند.

مدیرکل توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: در خراسان جنوبی ۸ هزار کلاس درس وجود دارد که ۹۸ درصد آن‌ها به سامانه‌های استاندارد گرمایشی مجهز شده اند.

او افزود: زیرساخت‌های گرمایشی برای ۱۷۶ کلاس درس باقیمانده نیز در حال اجراست.

چاوشان  ادامه داد: در ۸ ماه گذشته امسال ۱۸ میلیارد تومان از اعتبارات ملی به اداره کل توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس استان ابلاغ شده است.

مدیر کل توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس استان همچنین اظهار کرد: این اعتبارات برای تجهیز ۱۷۶ کلاس باقیمانده به سامانه‌های گرمایش مرکزی، بخاری هرمتیک یا هوشمند و سایر تجهیزات استاندارد هزینه می شود.

چاوشان با بیان اینکه اجرای سامانه‌های گرمایشی در این کلاس‌های باقیمانده ۸۰ درصد پیشرفت دارد افزود: برای تجهیز صد در صد کلاس‌های باقیمانده به سامانه‌های گرمایشی استاندارد به ده میلیارد تومان دیگر نیاز است.

او گفت: در ۸ ماه گذشته ۲۴ میلیارد تومان برای تجهیزات آموزشی، کمک آموزشی، هنرستانی و پژوهش سرا‌ها تامین اعتبار شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور