امیرحسین صادقپور معلول جسمی وحرکتی و فعال رسانه ای  همزمان با هفته گرامی داشت خبرنگارو ۱۷مردادماه روز خبرنگار در یادداشتی نوشت:

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبروهنر

امروزه رسانه ها بازوی توانمندهرکشورهستندو رسانه باتوجه به اینکه وظیفه اصلی و مهم ان ایفا و گرفتن مطالبات به حق مردم از مسئولین  است ومیتواندزمینه  نقد وپرسشگری رادرجامعه ایفا کندو به نوعی نقطه اتصالی بین معلولین و مسئولین باشدتا بتواند مطالبات بحق مردم را از مسئولین طلب کنددر معلولین هم دقیقا به همین صورت است اما با اندکی تفاوت که اگر معلولین یک رسانه مجزا وویژه معلولین داشته باشند هم میتوانند برای خود فعالیت و کسب و کاری راه اندازی کنند ازهمین رسانه و هم اینکه به نوعی استعدادها وتوانمندی های خودشان را به رخ جامعه بکشند تا هم دیدجامعه را عوض کنند ودیگراینکه خودشان دنبال کارهای خودشان باشند و بتوانند پلی شوند بین مردم و معلولین وسپس معلولین ومسئولین زیرا هر فردی مشکلات خودش را بهتر میداند واگر معلولین رسانه ای داشته باشند  بجای ان که درخانه بنشینندو زانوی غم بغل بگیرندکه معلول اند میتوانند با تولید محتوا وعکسها و مقالاتی که خودشان تهیه کرده ودررسانه خودمیگذارند به نوعی توانایی های خود را باور کنندوباور پوچ واشتباه دیگران  مبنی بر اینکه معلولین توانایی انجام کاری را ندارندرا از روی خود بردارند وهم اشتغالی برای خود و همنوعانشان راه اندازی کنند زیرا نقش یک رسانه در یک جامعه بسیار مهم است ودوما اینکه یک نفر معلول حرف معلول دیگری مثل خودش را بهتر میفهمدودرک میکند اگر یک رسانه ای این چنینی دریک کشور راه اندازی شودوبقول معروف گل بکند مطمئنن دیگر هیچ معلولی نیاز به شغل دولتی نخواهدداشت زیرا به سبب شناخته شدن توانمندی خودش وهمنوعانش میتواند از طریق گزارش ها و مصاحبه هایی که از معلولین میگیردمیتواندرابطی بین دوستان معلولش وِخودش بین مسئولین باشد ومیتواند افرادی از قبیل نویسنده و عکاس و ویراستار وخبرنگارو… را بجای انکه از افراد سالم جذب کند از میان همین معلولین علاقمند به حرفه خبرنگاری جذب کندوخودشان برای  خودشان کارایجاد کنند و اصلا نیازی به َشغل دولتی نداشته باشندواز راه قلم و زبان خود پول ودرامدی داشته باشندالبته همانطور که در همه کارهاوبخصوص در کارهای گروهی داشتن اتحاد و همدلی بسیارمهم است در راه اندازی یک نشریه ویا یک پایگاه خبری هم به همین صورت است وهمه بخشها ماننددانه های زنجیر باید باهم  ارتباط تنگاتنگ داشته واتحادو همدل و متحدباهم به جلو بروندو اگراین اتحاداولیه و علاقه  در بحث راه اندازی نشریه و وظیفه شناسی نباشد نشریه به سرانجام نخواهد رسیدواز هم میپاشد اما اگر همدلی و پیگیری و علاقمندی ودلسوزی در کار باشد میتواند در جامعه تک تک توانمندی معلولین را به تصویر بکشد تا از طرف ارگانهای مختلف دعوت به کار و جذب کارشوندوتمام معلولینی که هم اکنون بیکارندبه همان شغل و حرفه ای که علاقه مندند فکر کنند وبه همان کارمورد علاقه خود فکرکنند و دراینده جذب همان کارشوندو دولت میتواند مانند دیگر رسانه های کشوری همچین رسانه را نیز کمک کند وبرای معلولین درکشورراه اندازی و فعال  کندتادر هراستانی بصورت چندین شعبه فعال شودواز همین طریق از معلولین بخواهد که خواسته های خودرا به گوش مسئولین برسانند تا بتواند گامی بلنددرجهت بهترشدن زندگی انها بردارد.

امیرحسین صادقپورخبرنگارومعلول جسمی وحرکتی