این روزها سریالی پخش می شود بی حکمت با وضعیت استان خراسان جنوبی استانی کوچک با سطح لابی گری بسیار بالا نیست . استانی که عده ای در پس پرده از امورات اقتصادی ،انتصابات ،امور فرهنگی و ….. غیره در لوای انقلاب گری به نام انقلاب و به کام یاران خود از هیچ عملی فرو گذار نیستند نباید که قصه را جنایی کرد در عمق لابی های به وجود امده از تاسیس استان بنگریم هر گروهی در استان مسلط شدن به یارکشی به نفع خود و دوستان پرداخته اند گویی اینجا گوشت قربانی است برای بهره بردن بهتر . گروهی هم همیشه ثابت بوده اند و شریان اقتصادی استان در دستانشان می باشد چه گروه های سیاسی با انها همراه باشند و چه نباشند و اگر روزی گروه های سیاسی با ایشان همراه شود موقع تسویه حساب های سیاسی با اهرم اقتصاد ،سیاسیت و ارتباط می رسد به کرات دیده ایم در استان این موضوع را و اینکه این روال در استان است باید دید اژدهایان به کجا وصلند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور