به منظور استقرار سند ملی سالمندان در حوزه درمان و با همت و پیگیری معاونین درمان و بهداشتی دانشگاه بیرجند و جمعی از سایر مسئولین، اولین کلینیک طب سالمندی در استان خراسان جنوبی با هدف ارائه خدمات مناسب به این گروه، ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی  این قشر جامعه راه اندازی شد.
، بر اساس جلسات متعدد کارشناسی دراین خصوص مقررشده است در این کلینیک، سالمندان به صورت جامع ارزیابی شده و کلیه نیازهای تشخیصی و درمانی آنها، به صورت پیوسته و در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه گردد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور