اولین زلزله خراسان جنوبی در سال جدید به قدرت دو ونیم ریشتر اسدیه و روستاهای درمیان و فورگ .. را لرزاند