🔸 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای #خراسان_جنوبی با اشاره اینکه #پاییز امسال، نیز یک فصل خشک بود گفت: با افزایش کسری مخزن و خالی بودن ۸۰ درصد سدها در اثر #خشکسالی بی سابقه سال گذشته، لزوم #صرفه_جویی در مصرف #آب بیش از پیش ضروری است.