مدیرکل بیمه سلامت استان خراسان جنوبی گفت:

انجام فرآیند ارزیابی وسع برای استمرار پوشش بیمه از ابتدای تیرماه

مدیر کل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: انجام فرآیند ارزیابی وسع برای استمرار پوشش بیمه­ از ابتدای تیرماه سال جاری برای پوشش بیمه در صندوق بیمه روستاییان ضرورت دارد.

=دکتر علی اربابی مدیرکل بیمه سلامت استان خراسان جنوبی در جلسه ای ، پوشش بیمه ای در صندوق بیمه روستاییان را از ابتدای تیرماه سال جاری تشریح کرد.

دکتر اربابی مدیرکل بیمه سلامت استان به ضرورت انجام فرآیند ارزیابی وسع برای استمرار پوشش بیمه­ در صندوق بیمه روستاییان ، از ابتدای تیرماه سال جاری اشاره کرد و گفت: در این صندوق چنانچه بیمه شده قبلاً از تمدید اعتبار شش ماهه برخوردار شده در صورت بستری شدن با دفترچه فاقد اعتبار در بیمارستان ، از ابتدای بستری با صدور معرفینامه در تعهد سازمان قرار می گیرد و استمرار پوشش بیمه­ای وی منوط به ثبت درخواست ارزیابی وسع خواهد بود.

وی ادامه داد: اخذ معرفی­نامه بستری به منزله آخرین بهره­مندی این افراد از پوشش بیمه روستایی رایگان بوده و استمرار پوشش بیمه­ای آنها از این پس براساس نتیجه ارزیابی وسع اعلامی برایشان از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا خوداظهاری خواهد بود.

اربابی در خصوص بیمه شدگانی که قبلا از تمدید اعتبار شش ماهه برخوردار نگردیده اند نیز گفت: استمرار پوشش بیمه ای آنها با همان شرایط قبلی و با اعتبار شش ماهه، حداکثر تا تاریخ سی و یکم فروردین ماه ۱۴۰۰ خواهد بود .

مدیر کل بیمه سلامت در پایان تصریح کرد : روستاییانی که اعتبار دفترچه آنها پس از تاریخ سی و یکم فروردین ماه ۱۴۰۰ به پایان می رسد، در صورت مراجعه جهت تعویض دفترچه ، پوشش بیمه ای آنها با اعتبار منتهی به تاریخ سی و یکم فروردین ماه ۱۴۰۰ در سامانه صورت خواهد پذیرفت.