انتخاب شهردار این روزها زمزمه انتخاب شهردار است از سوی شواری جدید است این روزها باید به نیروهای بومی جوان در شهردای بیرجند بها داده شود نیروهای که سرمایه این دیار خواهند شد خواهند ماند تا کی باید بیرجند محل ازمون و خطای مدیران غیر بومی باشد مدیرانی مدیرانی که عمده تلاش انها برای پر کردن رزومه خود است و بس آزمون بزرگ شورای شهر بیرجند انتخاب شهردار است و مطمنا برای با مردم بودن باید سیستم پدرخواندگی و استفاده از نیروهای غیر بومی در تضاد با فرهنگ اصیل منطقه است برچیده شود