🔹 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی تأکید کرد: امنیت کویر و توسعه پایدار مناطق کویری در سایه همکاری و تعامل همه دستگاه ها میسر است.
سیدمحمدرضا طالبی با بیان این مطلب در جلسه کمیسیون امنیت کویر و توسعه پایدار مناطق کویری استان، خاطرنشان کرد: برقراری امنیت در کویر استان با توجه به جغرافیای وسیع، اقلیم و توپوگرافی منطقه بسیار حائز اهمیت است.
🔹وی تصریح کرد: برقراری امنیت در کویر گسترده خراسان جنوبی، نیازمند مشارکت همگانی و هم افزایی همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و حوزه های امنیتی است.
🔹معاون استاندار با اشاره به نقش امنیت در توسعه اقتصادی استان، اظهار داشت: خراسان جنوبی به لحاظ امنیت سرمایه گذاری از استان های پیشرو و برتر کشور است.
🔹طالبی با تأکید بر اینکه ایجاد امنیت پایدار در کویر از طریق استقرار زیرساخت های لازم میسر می شود، گفت: باید از فرصت های اقتصادی کویر در راستای رشد و توسعه اقتصادی استان و نیز مهار و کنترل تهدیدها و آسیب های آن استفاده کرد.
🔹وی بر ارتباط تنگاتنگ رونق اقتصادی کویر و تأمین امنیت تأکید کرد.
🔹به گفته وی؛ با توجه به حساسیت های مترتب بر این موضوع، دستگاه های متولی می بایست تدابیری اتخاذ نمایند که گردشگران بدون اطلاع و هماهنگی وارد مناطق کویری نشوند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور