مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: ۶۳۵ هکتار از اراضی ملی و مستثنیات به روستاهای واقع در حریم شهرهای خراسان جنوبی الحاق شد.

میرمحمد مودی، اظهار داشت: در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی که به ریاست استاندار و حضور اعضا برگزار شد با الحاق ۶۳۵ هکتار از اراضی ملی و مستثنیات به روستاهای واقع در حریم شهرها و یا مجاور مراکز شهرها جهت تأمین زمین موردنیاز متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت موافقت شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: با الحاق این ۶۳۵ هکتار زمین مورد نیاز بخشی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهرهای استان تأمین خواهد شد.

وی افزود: اراضی الحاق‌ شده شامل روستای حاجی‌آباد در شهرستان بشرویه، روستاهای دستگرد، علی‌آباد لوله، حاجی‌آباد، چهکندوک و شکرآب در شهرستان بیرجند، روستای کوشه سفلی در شهرستان خوسف، روستاهای الله‌آباد دولت‌آباد و جمز در شهرستان طبس و روستاهای فیروزآباد و مهموئی در شهرستان قاینات است

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور