#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

افشین عابدینی مشاور و دستیار ویژه شهردار زاهدان در امور اجرایی شد وی در ادوار قبل به عنوان شهردار شهر اسدیه در خراسان جنوبی فعالیت داشته است