مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اظهار کرد: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با توجه به کسب رتبه نخست استان در طرح‌های مقابله با بیابانزایی برای عملکرد مطلوب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اعتبارات مقابله با بیابانزایی استان را مجدد افزایش داد.

علیرضا نصرآبادی، امروز سه شنبه ۳۰ شهریورماه به رسانه‌های گروهی گفت: عملکرد خوب استان در بحث‌های مقابله با بیابانزایی باعث شد خراسان جنوبی در این بخش رتبه نخست کشوری را در برنامه‌های سال ۱۳۹۹ به دست آورد که جایگاه استان در تخصیص اعتبارات مقابله با بیابانزایی را نیز مجدد افزایش داد.

وی با اشاره به عملکرد استان در بحث‌های مقابله با بیابانزایی گفت: سال گذشته برای انجام این فعالیت‌ها از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و درآمد عمومی  بیش از ۷۹ میلیارد تومان اعتبار مصوب داشتیم که به طور کامل تخصیص یافت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی افزود: تمام فعالیت‌های انجام شده در این حوزه شامل نهالکاری، مدیریت هرزآب، آبیاری سنواتی، اجرای سیستم‌های چرایی و قرق، ساماندهی و کنترل چرای ، مالچ پاشی و … است که حتی بیشتر از حجم و  اعتبارمصوب سال گذشته اجرایی شده است.

نصرآبادی تصریح کرد: این عملکرد خوب باعث شد برای سال ۱۴۰۰ در بخش مقابله با بیابانزایی رقم ۹۹ میلیارد تومان برای استان مصوب شود.

وی با اشاره به کسب رتبه نخست کشوری در اجرای فعالیت‌های مقابله با بیابانزایی و با توجه به پیگیری بعمل آمده و ضرورت توسعه طرح های مقابله با بیابانزایی در استان، بیان کرد: با نظر مساعد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجدد این اعتبار افزایش پیدا کرد .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: اعتبار مشخص شده برای استان در سال ۱۴۰۰ که ۹۹ میلیارد تومان تعیین شده بود مجدد ۱۳ میلیارد تومان افزایش یافت، بر این اساس اعتبارت استان در سال جاری برای فعالیت های مقابله با بیابانزایی ۱۱۳ میلیارد تومان خواهد بود.

نصرآبادی با اشاره به اعتبارات مطلوبی که در بخش آبخیزداری نیز تعیین شده گفت: سرجمع اعتبارت ملی پیش بینی شده استان در بخش آبخیزداری و مقابله با بیابانزایی  به رقم بی سابقه ی ۲۳۶ میلیارد تومان رسید.