کیفیت مصالح ساختمانی یکی از عواملی است که به همراه شرایط ساختگاهی، طراحی، اجراء، نگهداری و تعمیر، در دوام و آسیب‌ناپذیری ساختمانها نقش بسزایی دارد..
ﺗﺠﺮبه ﺗﻠﺦ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﺑﺮﺧﯽ نقاط ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دهد ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﺮیب ﮔﺴﺘﺮده، ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ زیادی را نیز ﺑﻪ همراه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی  بیان می کند: استاندارد سازه‌ها و ابنیه ساختمانی باید در دو جنبه استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و ساخت و اجرای سازه‌ها با رعایت دستور العمل‌های استاندارد رعایت شود.
عباسی خاطر نشان می کند: اگرچه داشتن مصالح ساختمانی استاندارد و قابل ‌قبول، یکی از شرایط حتمی و لازم برای ساخت‌ و ساز کیفی است، اما روی دیگر سکه، نحوه استفاده از آن و نظارت و پیگیری برای استفاده از این مصالح در بناهاست که سازمان نظام مهندسی ساختمان در این امر جدیت لازم را به کار می برد.
عباسی با اشاره به اینکه همچنین نحوه استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد، نظارت ناظران و پیگیری برای استفاده از این مصالح در ساختمان‌های مسکونی نیز باید با دقت بیشتری صورت بگیرد، می افزاید: استفاده از مصالح بی‌کیفیت در ساخت ‌و ساز‌ها سبب به خطر انداختن امنیت جانی ساکنان خواهد بود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان به فرهنگ‌سازی در بین مردم جهت روی آوردن به ساختمان‌هایی که در آن‌ها مصالح استاندارد با رعایت مقررات ملی ساختمان به کار رفته است اشاره و افزود:دستگاههای متولی جهت آشنایی و معرفی مصالح بومی و استاندارد نقش موثری را خواهند داشت.
افزایش عمر مفید ساختمانها در گرو استفاده از مصالح مرغوب
مصالح ساختمانی جزء ثروت ملی است ومقاوم سازی ساختمان ها و صرفه جویی در انرژی مهمترین عامل حفظ این ثروت ملی است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان معتقد است که در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی در بحث ترویج مقررات ملی ساختمان بویزه استفاده از مصالح استاندارد با ایجاد کمیته استاندارد و انرژی پیگیر این مورد بوده و در بازدیدهای نظارت مضاعف این مورد در دستور کار قرار دارد.

عباسی می افزاید:استفاده از مصالح استاندارد باعث جلوگیری از هدررفت انرژی می شود، بنابراین باید ساختمان ها بر اساس نوع مصالح نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.
وی اظهار می کند: استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد ضروری است و سیاست نظام مهندسی تشویق مهندسین جهت استفاده از مصالح بومی و دارای استاندارد می باشد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، با بیان اینکه استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در بهره وری بهتر، صرفه جویی در مصرف انرژی ، مقاومت در برابر حوادث احتمالی همچون زلزله ، سیل ، برف و غیره بسیار مؤثر است ، تصریح می کند: اداره کل استاندارد باید بازرسی ها از کارخانجات تولیدکننده مصالح ساختمانی را افزایش داده و لیست تولیدکنندگان مصالح استاندارد در دسترس جامعه پیمانکاران و مهندسین قرار گیرد.
وی تاکید می کند: استفاده از مصالح ساختمانی مرغوب به نفع دارندگان این کالای گران قیمت است و عمر مفید ساختمانها را افزایش می دهد.