#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔰آخرین نقشه وضعیت کرونا (سفید، زرد، نارنجی و قرمز) شهرستان های خراسان جنوبی (مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (بروز رسانی از ۲۵بهمن ماه ۱۳۹۹)

✳️ در خراسان جنوبی این نقاط به شرح زیر است:
🔸 نقاط قرمز (خیلی پر خطر): هیچ نقطه خیلی پر خطر در استان خراسان جنوبی نداریم.
🔸نقاط نارنجی ( پر خطر ) : هیچ نقطه پر خطر در استان خراسان جنوبی نداریم.
🔸نقاط زرد ( خطر متوسط) :بیرجند/قائنات/فردوس/زیرکوه
🔸نقاط آبی( خطر کم): طبس/نهبندان/سرایان/سربیشه/درمیان/بشرویه/خوسف

🔹 احتمال تغییر روزانه این نقشه با توجه به میزان بیماران با نشانه های حاد تنفسی در شهرستان ها ممکن است.