🔸در آخرین به روز رسانی رنگ بندی نقشه کرونایی کشور با تغییر رنگ دو شهرستان بیرجند و قائنات از زرد به آبی؛ ۵ شهرستان بشرویه، قائنات، زیرکوه، بیرجند و طبس در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.
🔸شش شهرستان خوسف،درمیان، سربیشه، سرایان، فردوس و نهبندان در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور