با کشت دو رقم جدید عناب ماژان و سیوجان در خراسان جنوبی، میزان باردهی مطلوب و درشتی میوه تا دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

زراعتگر عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: معرفی ارقام عناب و زرشک از سال ۱۳۸۸ به صورت جداگانه در مرکز تحقیقات خراسان جنوبی شروع شد و پس از طی حدود ۱۰ سال این مرکز موفق شد دو رقم عناب را به عنوان اولین و دومین ارقام عناب ایرانی به نام‌های ماژان و سیوجان معرفی کند.

او افزود: دو رقم عناب ماژان و سیوجان به دلیل برخورداری از قابلیت خشکباری بالا، قابلیت تازه خوری مطلوب، درشتی میوه نسبت گوشت به سطح بالا، درصد بذر جنین دار در برخی ژنوتیپ‌ها و همچنین بازارپسندی مطلوب چه به صورت تازه و چه به صورت خشکباری، معرفی و ثبت رقم شده اند.

زراعتگر تصریح کرد: ارقام عناب معرفی شده، چون به روش به گزینی در توده محلی انتخاب و معرفی شده اند با آب و هوای استان و سایر مناطق مناسب عناب کاری سازگار است.

ضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی ادامه داد: با کاشت این ارقام میزان باردهی مطلوب و درشتی میوه تا دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

او عنوان کرد: حدود ۲۲ ژنوتیپ امید بخش دیگر عناب در حال طی مراحل ارزیابی، سازگاری و پایداری صفات است که امیدواریم تا چند سال آینده بتوانیم آن را به جامعه کشاورزی و عنابکاران معرفی کنیم.

خراسان جنوبی با ۹۷ درصد تولید عناب ایران، قطب تولید این محصول در کشور است و ۷۰ درصد عناب تولیدی به خارج از استان صادر می‌شود.

مرغوبیت عناب خراسان جنوبی چنان است که ۲ رقم عناب سیوجان و ماژان ثبت ملی شده است و حرف اول را در کشور می‌زند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور